Χάρτης Κατάταξη

Glory56

Glory56
Συντεταγμένες: 532|521
Πόντοι: 10.096
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)