Χάρτης Κατάταξη

Το χωριό του mak1548

Το χωριό του mak1548
Συντεταγμένες: 571|442
Πόντοι: 1.012
Παίκτης: mak1512
Φυλή: WARLORDS
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)