Χάρτης Κατάταξη

Glory21

Glory21
Συντεταγμένες: 538|523
Πόντοι: 11.494
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)