Χάρτης Κατάταξη

051.

051.
Συντεταγμένες: 419|475
Πόντοι: 9.867
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)