Χάρτης Κατάταξη

020.

020.
Συντεταγμένες: 419|473
Πόντοι: 9.913
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)