Χάρτης Κατάταξη

Glory63

Glory63
Συντεταγμένες: 575|499
Πόντοι: 9.750
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)