Χάρτης Κατάταξη

Glory83

Glory83
Συντεταγμένες: 546|519
Πόντοι: 9.737
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)