Χάρτης Κατάταξη

A0002 Shhh..

A0002 Shhh..
Συντεταγμένες: 493|456
Πόντοι: 10.128
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)