Χάρτης Κατάταξη

Mur 83

Mur 83
Συντεταγμένες: 475|476
Πόντοι: 9.851
Παίκτης: *Brat Za Brata*
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)