Χάρτης Κατάταξη

Mur 84

Mur 84
Συντεταγμένες: 475|474
Πόντοι: 9.851
Παίκτης: *Brat Za Brata*
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)