Χάρτης Κατάταξη

Glory61

Glory61
Συντεταγμένες: 535|525
Πόντοι: 10.104
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)